0
zakelijk

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

VERHUURVOORWAARDEN VERHUUR-PUNT

Algemene voorwaarden van Verhuur-punt, gevestigd te Wervershoof.

 1  Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing en bindend op alle overeenkomsten tot het verhuren en leveren van goederen en in het kader daarvan te verrichten werkzaamheden.
 2. Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Algemene voorwaarden van onze opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigt.

 

2  Huurperiode

 1. Huurovereenkomsten gelden als aangegaan voor een periode van maximaal één dag en voor maximaal de periode als in de overeenkomst vermeld.
 2. Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen, ook zaterdagen, zon- en feestdagen en andere vrije dagen meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een gehele dag.
 3. De opdrachtgever, verder ook aan te duiden als huurder, dient de gehuurde goederen uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan ons te retourneren, tenzij tijdig voordien schriftelijk is overeengekomen de overeenkomst te verlengen.
 4. Indien gehuurde goederen niet binnen de overeengekomen termijn worden geretourneerd, hebben wij het recht de huurprijs door te berekenen tot het moment, dat de gehuurde goederen alsnog geretourneerd worden.
 5. Huurperiode eindigt, nadat een Verhuur-punt medewerker het gehuurde heeft ingenomen, d.m.v. inspectie en akkoord bevinding door het ondertekenen van een retourbon/huurkontrakt. M.a.v. het gehuurde onbeheerd afmelden en achterlaten op het werk of in of bij ons Verhuurbedrijf wordt niet geaccepteerd als einde huurperiode.
 6. Wordt een Machine eerder dan overeengekomen afgemeld, dan is de huurprijs voor deze kortere periode verschuldigd, zonder berekening van de eventuele prijskorting voor de eerder overeengekomen langere huur periode.

 

3  Afhalen en terug bezorging

 1. Huurder dient zelf de gehuurde materialen af te halen bij Verhuur-punt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. Huurder dient met een geldig legitimatiebewijs zicht te identificeren en hiervan een copy achter te laten.
 3. Huurder dient zelf de gehuurde materialen terug te bezorgen bij Verhuur-punt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen

 

4  Bezorgen en afhalen

 1. Indien zulks is overeengekomen geschiedt het afleveren en ophalen van verhuurde goederen aan het door de opdrachtgever opgegeven adres op de begane grond binnen en voor zijn rekening.
 2. De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, is de opdrachtgever bevoegd om ons bij aangetekende brief een redelijk nadere termijn voor de levering te stellen. Pas na overschrijding van die termijn kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding.
 3. De goederen dienen direct bij ontvangst te worden gecontroleerd. Reclames moeten op de dag van aflevering, vóór ingebruikname. Na gebruik worden geen reclames meer geaccepteerd.
 4. Indien aflevering op verzoek van de opdrachtgever wordt uitgesteld zijn wij bevoegd de overeengekomen huur door te berekenen, hetzij de overeenkomst te ontbinden.

 

5  Risico

 1. Bij gebruik van verhuurde goederen zijn deze vanaf het moment van overdracht voor risico van de opdrachtgever, die zorg dient te dragen voor verzekering bij een solide maatschappij.
 2. Tenzij anders overeengekomen is het transportrisico bij aflevering van gehuurde goederen, steeds voor de opdrachtgever.
 3. Onkosten of schade bij stagnatie van werk door uitvallen van het gehuurde kunnen niet op de verhuurder verhaald worden.

 

6  Verplichtingen van huurder

 1. Huurder dient de gehuurde goederen in dezelfde staat terug te bezorgen, als waarin hij deze heeft ontvangen, dat wil zeggen, goed onderhouden en geheel gereinigd, e.e.a. behoudens normale slijtage.
 2. Tenzij anders overeengekomen is huurder verplicht, voordat hij het gehuurde in ontvangst neemt, aan ons een door ons vast te stellen waarborgsom te voldoen.
 3. Aan huurder wordt een uitleg gegeven door medewerker van Verhuur-punt, betreffende het gehuurde materiaal. Mocht dit voor huurder niet geheel duidelijk zijn, kan ook een handleiding van gehuurde worden verstrekt, dit op verzoek van huurder. Na het ondertekenen van de huurovereenkomst is huurder hiermee akkoord gegaan.
 4. Na terugkomst van het gehuurde zal deze waarborgsom aan de huurder worden gerestitueerd, onder aftrek van ons nog toekomende huurpenningen en/of schadevergoeding en/of kosten.
 5. Indien op enig moment tijdens de looptijd van de overeenkomst het bedrag van de door de huurder verschuldigde huurpenningen het bedrag van de waarborgsom overschrijdt, zijn wij gerechtigd aanvulling van de waarborgsom met een door ons vast te stellen bedrag te eisen. Betaling hiervan dient plaats te vinden conform het bepaalde in artikel 13.
 6. Huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bestemming te gebruiken en als een goed huurder te verzorgen, waarbij eventuele voorgeschreven en aan huurder ter hand gestelde bedieningsvoorschriften in acht genomen dienen te worden.
 7. De huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof en smeermiddelen en voor het op peil blijven/ houden van het oliepeil van gehuurde machines.
 8. Het is huurder niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, behoudens op grond van door ons gegeven uitdrukkelijke toestemming.
 9. Huurder is verplicht elke schade en/of elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk schriftelijk aan ons te melden.
 10. De huurder mag het gehuurde materieel niet buiten Nederland brengen.

 

7  Onderhoud en herstel

 1. De kosten van noodzakelijk onderhoud zijn gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder.
 2. De kosten van herstel, noodzakelijk anders dan ten gevolge van normale slijtage, eventuele schoonmaakkosten daaronder begrepen, zijn voor rekening van de huurder.
 3. Indien buiten de schuld van de huurder schade/storing aan het gehuurde materiaal is ontstaan, heeft hij recht op vervanging door gelijkwaardig materiaal gedurende de verdere looptijd van de overeenkomst.
 4. Vervanging geschiedt, binnen de normale werktijden, zodra vervangend materieel bij Verhuur-punt beschikbaar is. Transportkosten zijn voor rekening van huurder. Indien door andere omstandigheden als bedoeld in het vorige lid van dit artikel het gehuurde tijdelijk niet ter beschikking staat van de huurder, hebben wij het recht de huur door te berekenen.

 

8  Eigendom en inspectie

 1. Wij behouden te allen tijde het eigendom van door ons verhuurd materiaal en door ons wordt derhalve het recht voorbehouden het gehuurde ten allen tijde te controleren of te doen controleren.
 2. De huurder verplicht zich reeds nu voor alsdan om hieraan steeds zijn volledige medewerking te zullen verlenen.
 3. De eigendom van de door ons aan de afnemer en koper geleverde zaken (materieel en o.a. verbruiksart.) gaat eerst op afnemer over, nadat deze de aan ons verschuldigde prijs, eventuele rente en bijkomende kosten volledig heeft voldaan. De geleverde zaken mogen voor die tijd niet buiten Nederland gebracht worden.

 

9  Verlies en schade

 1. Iedere vervreemding of bezwaring, dan wel afstanddoening van het gehuurde, zowel om baat als om niet ten behoeve van een derde is zonder onze uitdrukkelijke toestemming verboden. Lid c van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. De huurder dient ons onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op zijn goederen of een gedeelte daarvan en voorts van zijn faillissement of surseance van betaling en is verplicht immer de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met ons bestaande huurovereenkomst, en verplicht het gehuurde en gekochte goederen direct terug te brengen naar de verhuurder.
 3. Indien het gehuurde gedurende de looptijd van de overeenkomst, door wat voor oorzaak dan ook, verloren gaat of uit de macht van de huurder geraakt, dient de huurder ons daarvan direct op de hoogte te stellen en is hij gehouden binnen 8 dagen de kosten te vergoeden, zodat de verhuurder per direct een gelijkwaardig artikel kan inkopen. Tevens dient huurderving, (gelijk aan periode x huurtarief van Verhuur-punt) betaald te worden vanaf dag 1 waarover geen huurpenningen ontvangen kunnen worden van bovengenoemd artikel. Wanneer er sprake mocht zijn van een strafbaar feit, dan verplicht hij zich onverwijld aangifte doen bij de bevoegde autoriteiten.

 

10 Aanhangerverhuur

 1. Bij aanhangerverhuur dient de huurder/bestuurder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs (BE).
 2. Er is steeds een eigen risico van € 225,- excl. BTW verschuldigd bij ontstane of aangerichte schade. Het eigen risico is nooit afkoopbaar.
 3. Bij schade door overschrijding van het maximum laadvermogen blijft de huurder aansprakelijk voor alle ontstane schade, ook indien het eigen risico is afgekocht.
 4. Aanhangers mogen niet naar het buitenland.
 5. De huurder is de enige die gemachtigd is met het gehuurde te rijden/verplaatsen.

 

11 Beëindiging, opzegging en vervanging

 1. Een huurovereenkomst kan steeds met onmiddellijke ingang worden beëindigd door retournering van het gehuurde.
 2. Indien is overeengekomen, dat het gehuurde door ons zal worden opgehaald, dient bij opzegging een termijn van tenminste 24 uur in acht genomen te worden.
 3. Wij hebben steeds het recht om het gehuurde door gelijkwaardig materiaal te vervangen, zonder dat dit voor de huurder enig recht op schadevergoeding geeft.

 

 1. Afgeleverde goederen dienen direct na ontvangst gecontroleerd te worden. Reclames na ingebruikname worden niet geaccepteerd.
 2. Geretourneerde goederen dienen schoon ingeleverd te worden. Noodzakelijke schoonmaakkosten zijn voor rekening van de huurder.
 3. Bij breuk of manco wordt de vervangingswaarde in rekening gebracht. De telling bij retour in ons filiaal is bindend.

 

13 Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt de verhuur van materialen uitsluitend op contant basis.
 2. Huurprijzen zijn exclusief BTW, exclusief brandstof, olie, eventueel transport en verzekeringskosten.
 3. Indien betaling op rekening wordt overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, hetzij op een door ons aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek of verrekening.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn vervallen eventuele kortingen en hebben wij het recht alsnog de volledige huurprijs in rekening te brengen.
 5. Indien niet binnen de overeenkomstige termijn wordt betaald, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 1,5% per maand vanaf de vervaldag.
 6. Alle redelijke gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever.
 7. De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallig bedrag. Boven op de kosten zoals genoemd onder punt d en e komen onze vaste administratie kosten van € 40,- .

 

14 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan onze zijde, is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verhuurde goederen of verrichte werkzaamheden, zowel bij opdrachtgever als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Behoudens opzet of grove schuld zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten van ons personeel, dan wel van personen, die door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.
 3. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel.
 4. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens.
 5. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onheil van buitenaf, zoals bijvoorbeeld waterschade t.g.v. lekkage van gehuurde
 6. De huurder dient zelf op het verlopen van de keuringsdatum van het materieel en eventuele verbruiksart. te letten.
 7. Aansprakelijkheid voor schade gedurende, tijdens of na reparatie, keuring, (de) montage, opslag, verblijf of onderhoud, etc. van machines of materieel aan derden is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 15 Annulering

 1. Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak ook, behouden wij het recht nakoming te eisen.
 2. Indien wij een annulering accepteren, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 50% van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.

 

16 Ontbinding en opschorting

 1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
 2. De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

 

17 Verzekering

 1. Een eventuele verzekeringspremie van 10% over de huursom wordt in rekening gebracht.
 2. Er worden geen kosten berekend als er schade is aan het gehuurde.
 3. Uitzondering op artikel 18b zijn schade door diefstal, vermissing, foutief of onjuist gebruik en brand.

 

18 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle door uit ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen ze allen, voor zover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van iedere andere instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging, dan wel van de plaats van vestiging van onze opdrachtgever.